Ajutor de incalzire si Stimulent de energie
Listă acte necesare doveditoare privind componența familiei, locuința și veniturile realizate de către persoana singură/familie

 

1.  Documente privind componenta FAMILIEI

– Buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie; (ale tuturor membrilor familiei)

După caz :
b) CERTIFICATELE DE NASTERE ale copiilor până la vârsta de 14 ani;
c) CERTIFICATUL DE CASATORIE;
d) hotărârea judecătorească definitivă de încredințare în vederea adopției sau, după caz, de încuviințare a adopției, potrivit legii;
e) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecția copilului privind măsura plasamentului;
f) decizia directorului general al direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgență, potrivit legii;
g) actul doveditor privind instituirea tutelei/curatelei;

2. Documente privind LOCUINȚA

Documente doveditoare privind calitatea de PROPRIETAR:
Certificat de moștenitor,  contract de vânzare – cumpărare, – act de donație, etc

Documente doveditoare privind calitatea de CHIRIAȘ:
Contract de închiriere, – contract de comodat, – concesiune.
Adeverinta Registrul Agricol (Primaria Saliste ) ca nu detineti teren intravilan mai mult de 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

3. Documente privind VENITURILE si TAXELE:
Cupon pensie, – Adeverință salariu, – Cupon alocație/indemnizaţie/stimulent
asigurări de șomaj – obligații legale de întreținere.

– Certificat fiscal Taxe si Impozite locale (Primaria Saliste) ca nu detineti bunuri care duc la excludere ( lista anexata )

SE IAU ÎN CONSIDERARE TOATE VENITURILE PERMANENTE  NETE  REALIZATE  IN  LUNA ANTERIOARA DEPUNERII  CERERII  

Persoanele care au domiciliul în altă localitate decât în orasul Saliste  vor prezenta adeverință eliberată de Direcția Fiscală Locală și Registrul Agricol din cadrul primăriei de domiciliu cu privire la bunurile mobile și imobile pe care la dețin, precum și de la Agenția Județeană a Finanțelor Publice privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței.  Persoanele care dețin terenuri agricole vor prezenta adeverință de la APIA privind subvențiile primite.

4. Alte documente:
– xerocopie factură recentă energie electrică pentru verificarea codului de abonat.

– xerocopie factură recentă gaze naturale pentru verificarea codului de abonat.

Toate actele doveditoare din LISTĂ SE DEPUN IN COPII !!!

 

 

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU INCĂLZIREA LOCUINȚEI

 

Bunuri imobile
Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepție terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potențial de valorificare prin vânzare/construcție/producție agricolă
Bunuri mobile (aflate in stare de functionare)
Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze                     
Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”                                                    
Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric                      
Depozite bancare
Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepția dobânzii
Terenuri/animale şi/sau păsări
Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

  Acte necesare a4 (22,7 KiB, 229 hits)

  Cerere (1,6 MiB, 231 hits)

  Pliant (460,0 KiB, 233 hits)