Informatii de interes public – Legea 544/2001

BULETINUL INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC, COMUNICATE DIN OFICIU

A) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice:
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, actualizată şi republicată;

Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, actualizată şi republicată;
Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici;
Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, actualizată.
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile publice actualizată şi consolidată;
Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ şi fiscal actualizată;
Legea nr. 53/2003 Codul Muncii republicat;
Legea nr. 571/2003 Codul Fiscal actualizat;
Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor actualizată;
Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 5/2002 privind instituirea unor interdicţii pentru aleşii locali şi funcţionarii publici, modificată de Legea nr. 378/2002;
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, actualizată.

B) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al instituţiei publice:
Organigrama: HCL Săliște nr. 98/2019

  Modalitati de ocupare a posturilor vacante (35,5 KiB, 400 hits)

Program de funcţionare:

Luni – Joi  8.00 – 16.30

Vineri 8.00 – 14.00
Program audienţe

Ziua Ora Functia Nume si prenume
Marti 14:00 – 16:00 Primar Horaţiu Dumitru Răcuciu
Joi 16:00 – 18:00 Viceprimar Gândilă Petru
Marti 14:00 – 16:00 Secretar Luca Lucian

C) Numele şi prenumele din conducerea instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice:
Primar: Horațiu – Dumitru Răcuciu;

Viceprimar: Gândilă Petru
Secretar: Luca Lucian;
Responsabil difuzare informaţii publice: Vătafu Steliana.

D) Coordonatele de contact ale instituţiei publice:
Primăria Oraşului Săliște, Strada Ștează, nr. 9,  Judeţul Sibiu, C. P. 557225;

Telefon: 0269553572 şi 0269553512, Fax: 0269553363;
E-mail: primariasaliste@yahoo.com, Web: www.saliste-sibiu.ro

E) Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil:

2019

In conformitate cu art. 39 din Legea Finantelor Publice Locale nr. 273/2006, s-a procedat la afisarea Proiectului de Buget Local si de Credite Interne pregatite pentru anul 2019,  pentru consultare si dezbatere publica.

  Proiect buget local pentru anul 2019 (449,7 KiB, 399 hits)

  Registrul datoriei publice la 31.12.2018 (453,3 KiB, 373 hits)

  Bugetul local al Orasului Saliste pentru anul 2019 (4,2 MiB, 388 hits)

  SITUATII FINANCIARE LA 31.03.2019 (5,2 MiB, 424 hits)

  Situatii financiare la 30.06.2019 (6,0 MiB, 320 hits)

2018

  REGISTRU DE EVIDENTA A DATORIEI PUBLICE LA DATA DE 04.01.2018 (40,2 KiB, 457 hits)

  Bugetul local al Orasului Saliste pentru anul 2018 (9,5 MiB, 699 hits)

  Situatii financiare la 31 martie 2018 (6,5 MiB, 509 hits)

  Situatii financiare - 30.06.2018 (4,1 MiB, 420 hits)

  Situatii financiare la 30.09.2018 (12,7 MiB, 458 hits)

  Buget local rectificat la 31.12.2018 (9,1 MiB, 387 hits)

  Situatii financiare la 31.12.2018 (10,0 MiB, 420 hits)

  Indicatori financiari la 31.12.2018 (666,2 KiB, 420 hits)

2017

  Registru - grad indatorare la 31.12.2017 (239,9 KiB, 467 hits)

  Bugetul local al Orasului Saliste pentru anul 2017 (1,2 MiB, 885 hits)

  Registrul datoriei publice la 31.12.2016 (995,7 KiB, 515 hits)

  Bugetul rectificat si programul investitii - septembrie 2017 (9,3 MiB, 832 hits)

  Bugetul local rectificat la octombrie 2017 (4,9 MiB, 675 hits)

  Situatii financiare la 31.03.2016 (1,7 MiB, 673 hits)

  Situatii financiare la 30.06.2017 (2,6 MiB, 693 hits)

  Situatii financiare la 30.09.2017 (8,5 MiB, 559 hits)

  • Situatii financiare 

  Situatii financiare la 31.12.2016 (2,1 MiB, 329 hits)

  Situatii financiare la 31.12.2015 (3,2 MiB, 365 hits)

  Situatii financiare la 31.12.2014 (18,8 MiB, 331 hits)

  Situatii financiare la 31.12.2013 (1,5 MiB, 359 hits)

  Situatii financiare la 31.12.2012 (3,7 MiB, 362 hits)

F) Programele şi strategiile proprii:

Strategia de dezvoltare durabilă a Oraşului Săliște

  Strategia anuala de achizitie publica la nivelul Primariei Saliste - 2017 (509,8 KiB, 773 hits)

G) Lista cuprinzând documentele de interes public:

  Lista informatii publice (1,4 MiB, 843 hits)

H) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi gestionate:
– hotărâri adoptate de Consiliului Local al Oraşului Săliște;

– dispoziţii emise de primarul Oraşului Sălișt;
– autorizaţii de funcţionare;
– adeverinţe;
– acorduri;
– avize;
– autorizaţii de demolare;
– autorizaţii persoană fizică sau asociaţie familială;
– certificat de producător agricol
– certificat fiscal
– contracte de închiriere
– contracte de concesiune
– contracte privind achiziţiile publice
– documentaţii de licitaţie privind închirierile, concesionările şi achiziţiile publice
– documente privind proiectele de finanţare a investiţiilor publice
– rapoarte de specialitate, proiecte de hotărâri, hotărâri ale consiliului local
– documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism – PUG, PUZ, PUD – planuri de amenajare
– autorizaţii de construire
– certificate de urbanism
– procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor
– avize privind racordurile la reţelele edilitare
– procese verbale de control propriu privind disciplina în construcţii şi protecţia mediului
– procese verbale de control încheiate de către instituţiile statului cu atribuţii în control şi îndrumare
– state de funcţii
– state de personal
– contracte de muncă pe durată nedeterminată şi determinată
– dosare de personal
– dosare profesionale
– planul de protecţie civilă

I) Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:
În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile publice, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice.

  Model cerere acces informatii de interes public (30,0 KiB, 665 hits)

  Reclamatie administrativa (50,5 KiB, 669 hits)

  Raport anual privind liberul acces la informatii de interes public - 2014 (1,0 MiB, 730 hits)

  Raport anual privind liberul acces la informatii de interes public - 2015 (92,0 KiB, 574 hits)

  Raport anual privind liberul acces la informatii de interes public (R)- 2016 (97,1 KiB, 559 hits)

  Raport anual privind liberul acces la informatii de interes public - 2017 (107,1 KiB, 433 hits)