BULETINUL INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC, COMUNICATE DIN OFICIU

A) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice:
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, actualizată şi republicată;
Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, actualizată şi republicată;
Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici;
Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, actualizată.
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile publice actualizată şi consolidată;
Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ şi fiscal actualizată;
Legea nr. 53/2003 Codul Muncii republicat;
Legea nr. 571/2003 Codul Fiscal actualizat;
Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor actualizată;
Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 5/2002 privind instituirea unor interdicţii pentru aleşii locali şi funcţionarii publici, modificată de Legea nr. 378/2002;
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, actualizată.

  HCL - Aprobarea Statutului Orașului Săliște (99,2 KiB, 151 hits)

  HCL - Aprobarea Statutului Orașului Săliște Anexa (2,6 MiB, 141 hits)

  Dispozitie - Aprobarea Regulamentului Intern al Aparatului de Specialitate al Primarului Orasului Saliste (698,9 KiB, 139 hits)

  HCL - Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Orașului Săliște (2,5 MiB, 131 hits)

  HCL - Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Orașului Săliște (2,0 MiB, 137 hits)

  Dispozitie - Codului etic şi de integritate al funcţionarilor publici (756,1 KiB, 138 hits)

  Dispozitie - Constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului Orasului Saliste (506,5 KiB, 160 hits)

  Dispozitie - Regulamentului intern propriu privind organizarea evidenţei , circuitul documentelor (369,7 KiB, 129 hits)

  Dispozitie - Inființarea registrului special destinat înregistrării refuzului funcţionarilor publici şi al personalului contractual de a semna, contrasemna ori aviza actele administrative (76,7 KiB, 155 hits)

  Registrul local al spatiilor verzi (9,2 MiB, 130 hits)

  Registrul local al spatiilor verzi - harta (3,3 MiB, 151 hits)


B) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al instituţiei publice:
Organigrama: HCL Săliște nr. 76/2022

  Organigrama si statul de functii (2,8 MiB, 153 hits)

  HCL - Infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Orașului Săliște (633,6 KiB, 157 hits)

  Dispozitie - Constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului Orasului Saliste (506,5 KiB, 160 hits)

Cariera / Anunturi scoase la concurs:

  Modalitati legale de ocupare a posturilor vacante (28,5 KiB, 160 hits)

Anunturile pentru posturiel scoase la concurs se vor afisa la rubrica > Informare cetateni > Anunturi publice

Program de funcţionare:

Luni – Joi  8.00 – 16.30

Vineri 8.00 – 14.00
Program audienţe

Ziua Ora Functia Nume si prenume
Marti 14:00 – 16:00 Primar Horaţiu Dumitru Răcuciu
Joi 16:00 – 18:00 Viceprimar Gândilă Petru
Marti 14:00 – 16:00 Secretar Luca Lucian

 

 


C) Numele şi prenumele din conducerea instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice:
Primar: Horațiu – Dumitru Răcuciu;
Viceprimar: Gândilă Petru
Secretar: Luca Lucian;
Responsabil difuzare informaţii publice: Iuga Adriana – Elise

  Dispozitie - Desemnarea responsabilului cu accesul la informaţiile de interes public (46,9 KiB, 146 hits)

  Dispozitie - Desemnarea persoanei responsabile să îndeplinească atribuţiile specifice pentru activitatea de soluţionare a petiţiilor (57,9 KiB, 129 hits)


D) Coordonatele de contact ale instituţiei publice:

Primăria Oraşului Săliște,

Săliște Strada Ștează, nr. 9,  Judeţul Sibiu, C. P. 557225;
Telefon: 0269553572 şi 0269553512, Fax: 0269553363;
E-mail: primariasaliste@yahoo.com, Web: www.saliste-sibiu.ro

Ocolul Silvic – Valea Frumoasei Sălişte

Loc. Sălişte, Str. Băii nr. 1, Jud. SibiuRomânia

tel. 0742129757, fax 0269553127
e-mail : office@osvaleafrumoasei.ro

Liceul  Tehnologic Ioan Lupas Sălişte,

Sălişte, str. Ioan Lupaş, nr.24

Telefon: + 4 0269553327

Fax: +4 0269553077

Email: grscsaliste@yahoo.com

SC  SERVICII CL SĂLIŞTE SRL

Oraş Sălişte, str. Băii, nr. 3, judetul Sibiu

E-mail: serviciicl_saliste@yahoo.com

 


E) Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil:

Toate informatiile financiare le puteti gasiti publicate in cadrul rubricii Monitorul Oficial Local – Documente si informatii financiare 

 

  Programul anual al achizitiilor publice 2020 (244,2 KiB, 143 hits)

  Anexa 2 - 2020 (727,7 KiB, 123 hits)

  Programul anual al achizitiilor publice 2021 (286,4 KiB, 133 hits)

  Anexa 2 - 2021 (1,1 MiB, 117 hits)

  Programul anual al achizitiilor publice 2022 (284,4 KiB, 124 hits)

  Anexa 2 - 2022 (702,3 KiB, 122 hits)


F) Programele şi strategiile proprii:

Strategia de dezvoltare durabilă a Oraşului Săliște

  Strategia anuala de achizitie publica la nivelul Primariei Saliste - 2017 (509,8 KiB, 1.087 hits)


G) Lista cuprinzând documentele de interes public:

  Lista informatii publice (1,4 MiB, 1.117 hits)

  Inventarul bunurilor care apartin domeniului public ANEXA_52-HG_978-2002_actualizata_31.03.2020 (1,8 MiB, 133 hits)

  Inventarul bunurilor care apartin domeniului public ANEXA_52-HG_978-2002_actualizata_31.12.2019 (1,8 MiB, 151 hits)


H) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi gestionate:
– hotărâri adoptate de Consiliului Local al Oraşului Săliște;
– dispoziţii emise de primarul Oraşului Sălișt;
– autorizaţii de funcţionare;
– adeverinţe;
– acorduri;
– avize;
– autorizaţii de demolare;
– autorizaţii persoană fizică sau asociaţie familială;
– certificat de producător agricol
– certificat fiscal
– contracte de închiriere
– contracte de concesiune
– contracte privind achiziţiile publice
– documentaţii de licitaţie privind închirierile, concesionările şi achiziţiile publice
– documente privind proiectele de finanţare a investiţiilor publice
– rapoarte de specialitate, proiecte de hotărâri, hotărâri ale consiliului local
– documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism – PUG, PUZ, PUD – planuri de amenajare
– autorizaţii de construire
– certificate de urbanism
– procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor
– avize privind racordurile la reţelele edilitare
– procese verbale de control propriu privind disciplina în construcţii şi protecţia mediului
– procese verbale de control încheiate de către instituţiile statului cu atribuţii în control şi îndrumare
– state de funcţii
– state de personal
– contracte de muncă pe durată nedeterminată şi determinată
– dosare de personal
– dosare profesionale
– planul de protecţie civilă


I) Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:
În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile publice, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice.

  Model cerere acces informatii de interes public (30,0 KiB, 907 hits)

  Reclamatie administrativa (50,5 KiB, 916 hits)


RAPOARTE ANUALE 

  Raport anual privind liberul acces la informatii de interes public 2021 (1,7 MiB, 151 hits)

  Raport anual privind solutionarea petitiilor 2021 (818,3 KiB, 143 hits)

  Raport de activitate privind starea economica, sociala si de mediu a UAT Saliste 2020 (10,7 MiB, 161 hits)

  Raport de activitate privind starea economica, sociala si de mediu a UAT Saliste 2021 (15,0 MiB, 140 hits)